UWAŻNE. Doradztwo. Psychoterapia. Ewa Łabieniec dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność użytkowników Strony uważne.pl.

W celu zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Państwa danych osobowych, przyjmuję ten dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbam o Państwa dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Państwu w związku z ich przetwarzaniem.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez UWAŻNE. Doradztwo. Psychoterapia. Ewa Łabieniec zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻNA SIĘ ZE MNĄ SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem Państwa danych osobowych jest UWAŻNE. Doradztwo. Psychoterapia. Ewa Łabieniec. Chcę, aby wiedzieli Państwo, że dokładam wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były bezpieczne. Nie udostępniam powierzonych mi danych osobowych.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przeze mnie Państwa danych osobowych, proszę skontaktować się ze mną wykorzystując poniższe dane kontaktowe:

UWAŻNE. Doradztwo. Psychoterapia. Ewa Łabieniec

Niemcewicza 16f/11
71-520 Szczecin
lub e-mailem na adres: doradztwo@uwazne.pl

JAK PRZETWARZAM PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

W związku z prowadzoną przeze mnie działalnością przetwarzam dane osobowe w dwóch podstawowych celach: by kontaktować się z Państwem przez formularz kontaktowy oraz by prowadzić terapię (lub inny rodzaj wsparcia).

JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Mogą Państwo realizować swoje prawa przez zgłoszenie swojego żądania za pomocą wskazanych przeze mnie danych kontaktowych.

Prawo do cofnięcia zgody

Mają Państwo prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielili mi Państwo na przetwarzanie swoich danych osobowych, w każdym czasie. Cofnięcie Państwa zgody ma skutek od momentu jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przeze mnie zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Państwa żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze wykonywanie przeze mnie działań na Państwa rzecz.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli przetwarzam je w oparciu o mój prawnie uzasadniony interes, np. w związku z kontaktowaniem się w sprawie terapii.

Jeżeli Państwa sprzeciw okaże się zasadny i nie będę miała innej podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych, usunę Państwa dane, wobec wykorzystania których wnieśli Państwo sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 21 RODO.

Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)

Mają Państwo prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych Państwa danych osobowych.

Pomimo żądania usunięcia Państwa danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, mogę zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko oraz informacje o wyrażonych przez Państwo zgodach, które to dane zachowuję dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z przetwarzaniem przeze mnie Państwa danych osobowych w związku z łączącym nas stosunkiem prawnym. Będę przetwarzać Państwa dane osobowe w tym celu przez okres 5 lat od zakończenia łączącego nas stosunku prawnego. Podstawą prawną przetwarzania przeze mnie Państwa danych osobowych w tym celu jest mój uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podstawa prawna: art. 17 RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 18 RODO.

Prawo dostępu do danych osobowych

Mają prawo uzyskać ode mnie potwierdzenie, czy przetwarzam Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, mają Państwo prawo:

  • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Państwa danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Państwu na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  • uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO.

Prawo do sprostowania danych osobowych

Mają Państwo prawo do żądania ode mnie sprostowania Państwa danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO.

Prawo do przenoszenia danych osobowych

Mają Państwo prawo otrzymać swoje dane osobowe, które mi Państwo dostarczyli, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innej organizacji pożytku publicznego.

Mają Państwo również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przeze mnie bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Podstawa prawna: art. 20 RODO.

Prawo do wniesienia skargi

Mogą Państwo zgłaszać do mnie skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu uprawnień.

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Państwu na mocy RODO zostały naruszone, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podstawa prawna: art. 13 ust. 2 lit. d) RODO.

CZY PODANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

Podanie przez Państwa własnych danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jest jednak konieczne w sytuacji podjęcia decyzji o rozpoczęciu lub kontynuowaniu terapii lub świadczenia przeze mnie Państwu innego wsparcia.

Bez udzielenia przez Państwa zgody na otrzymywanie informacji e-mailowo na podany przez Państwa adres e-mail nie będę mogła przesyłać Państwu żadnych informacji.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb mogę zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformuję Państwa poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na Stronie, a w przypadku istotnych zmian mogę wysłać Państwu także odrębne powiadomienia na wskazany przez Państwa adres e-mail.

Dokument z dnia 30.06.2021 r.

 

Jeśli czujesz, że potrzebna ci pomoc napisz lub zadzwoń,
wspólnie znajdziemy rozwiązanie

+48 517 046 602doradztwo@uwazne.pluwazne

    * pola wymagane

    Dbam o Państwa prywatność. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Ewa Łabieniec, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą UWAŻNE. Doradztwo. Psychoterapia. Ewa Łabieniec NIP: 851-102-32-65. Podane dane będą przetwarzane w celu kontaktu zwrotnego. Wypełniając i wysyłając formularz wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie zawartych w formularzu danych osobowych. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdziecie Państwo w polityce prywatności.